Giao dịch dễ dàng,
trên lớp thanh khoản hiện đại

Thanh khoản thúc đẩy kinh tế tốt hơn cho các nhà tham gia thị trường.
Phần thưởng truy cập sớm đã có sẵn.

Tổng Số Người Dùng

421.902

Tổng Số Tiền Gửi

34.644.108 US$

Được hỗ trợ bởi Solana
Được hỗ trợ bởi FrameworkMulticoin Capital